Adatvédelmi nyilatkozat és feltételek

Tevékenységi, adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatás
Jelen tájékoztatás célja, hogy a www.forrasnavigator.hu honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetítői-, adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.

I. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Veres és Társai Korlátolt Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Kossuth tér 10. Cg. 04-09- 005290, a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett www.forrasnavigator.hu honlapon alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.
Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, a 2001. évi CVIII törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezéseit.
A jelen Szabályzat célja, hogy a honlapon igénybe vehető szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
A Társaság e honlappal összefüggésben folytatott adatkezelésének adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-61080

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Ügyfél: az a természetes személy, aki a www.forrasnavigator.hu honlapon igénybe vehető valamely szolgáltatás igénybevételére regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt valamely adatát.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Az Ügyfél döntése alapján a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:
– név, anyja neve, születési hely, születési idő, állampolgárság,
– személyi azonosító okmányok típusa, száma,
– lakcím, értesítési (levelezési) cím, e-mail cím, vezetékes telefonszám, mobiltelefonszám,
– az Ügyfél érdeklődésével érintett pénzügyi termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó- vagy azzal kapcsolatban a honlapon elérhető valamely kalkuláció során az Ügyfél által megadott adatok.

IV. A Társaság által kezelt további adatok köre

4.1 Az internetes kapcsolat létesítésével és fenntartásával összefüggésben a rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek az Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes ügyfél-adatokkal –törvény által kötelezővé tett eseteket kivéve – nem összekapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1 Az Adatkezelésre az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Társaság szolgáltatásainak igénybe vétele során általa közölt személyes adatai, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja
– a megadott személyes adatok továbbítása a honlapon megjelenő pénzpiaci közvetítők részére az Ügyféllel történő való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett pénzügyi szolgáltatásra vonatkozóan,
– az Ügyfél erre vonatkozó tiltásának hiányában közvetlen üzletszerzés (közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, melyek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, nyújtásával közvetlenül kapcsolatos reklám vagy címzett reklámküldemény továbbítása az Ügyfél részére),
– az Ügyfél erre vonatkozó tiltásának hiányában gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése az Ügyfél részére email-en,
– az Ügyfél erre vonatkozó tiltásának hiányában hírlevelek, ajánlatok küldése az Ügyfél részére,
– a www.forrasnavigator.hu honlapon elérhető szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése az Ügyfél részére.
5.2 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (4.1 pont) kezelésének célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Ügyfelek jogainak védelme.
5.3 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok a jelen szabályzatban írtakon kívüli harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5.4 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
5.5 Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

VI. Az adatkezelés elvei

6.1 Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
6.2 Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
6.3 A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
6.4 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VII. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi elvek

7.1 A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
7.2 A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez a Személyes adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Ügyfél nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.
7.3 A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Ügyfél elérhető Személyes adatait.
7.4 A Társaság rendszere a Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Ügyfelek által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
7.5 Az Ügyfelet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő Személyes adat felvételről.
7.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
7.7 A Társaság, mint Adatkezelő a Személyes adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.
7.8 A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
7.9 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
7.10 A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról, illetve a törlésről az érintett Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VIII. Az Adatkezelés időtartama

8.1. Ügyfél által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult az Ügyfél adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
8.2. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok (4.1) a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes ügyfél-adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha ügyfél 3.1 pont szerinti adatainak kezelése megszűnik (8.1 pont), úgy ezt követően a technikai adatokról az Ügyfél személye nem lesz beazonosítható.

IX. Rendelkezés személyes adatokkal

9.1 Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve az adatkezelési hozzájárulás visszavonása iránti igény küldött ajánlott postai küldeményként a Veres és Társai Kft. 5900 Orosháza, Kossuth tér 10. sz alatti címére feladott levélben vagy az info@forrasnavigator.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A közlésen fel kell tüntetni az Ügyfél nevét, e-mail címét és a regisztráláskor közölt telefonszámát.
9.2 A Társaság hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.
9.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
9.4. Személyes adataik kezeléséről a Ügyfelek a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, a 9.1 pontban megjelölt levelezési címre küldöttlevélben, illetve e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Ügyfél a 9.1 pontban írt adatok megadásával egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést előbbieken felül az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Ügyfél regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Ügyfélnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Ügyfél adatait.

9.5 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

X. Adatfeldolgozás

10.1 A Társaság külön külső Adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén azt a Társaság dolgozza fel.

XI. Külső szolgáltatók

11.1 A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.
11.2 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google, Pinterest, Thumblr, Twitter, LinkedIn.
11.3 A Társaság a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Ügyfél által megadott Személyes adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

XII. Adattovábbítás lehetősége

12.1 A www.forrasnavigator.hu honlap felhasználási feltételei (elérhető az oldal alján) szerint a honlapra beérkezett Ügyfél-megkereséseket a honlap automatikusan vagy a Veres és Társai Kft. (székhely: 5900, Orosháza Kossuth tér 10., cégjegyzékszám: 04-09-005290) számára továbbítja. A Veres és Társai Kft. a számára továbbított adatok vonatkozásában Adatkezelőnek minősül, és rá a jelen szabályzat szerinti szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésére, annak tartalmára, céljára, jogalapjára, időtartamára és az Ügyfelet megillető jogokra a jelen Szabályzat rendelkezései vonatkoznak.
12.2 A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

XIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

13.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
13.2 Az Ügyfél következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Ügyfél beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1 Ügyfél az adatkezelés ellen tiltakozhat. Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja. Megalapozott tiltakozás esetén Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az érintett adatot zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Ügyfél az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti 15 napos határidőt elmulasztja, Ügyfél a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ügyfél választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.
14.2 A Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (PTK.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
A honlap felhasználási feltételei
A www.forrasnavigator.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) Felhasználója a honlap felhasználásával tudomásul veszi a Honlap üzemeltetőjére vonatkozó, alábbiakban összefoglalt jogokat, valamint tudomásul veszi és elfogadja a Felhasználóra vonatkozó, alábbiakban összefoglalt kötelezettségeket:
1. A Honlapot a Veres és Társai Kft. (székhely: 5900. Orosháza, Kossuth tér 10., cégjegyzékszáma: Cg. 04-09-005290) üzemelteti.
2. A Veres és Társai Kft a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) 10.§ (1) bek. bb) pontja szerinti többes ügynökként az őket megbízó pénzügyi intézmények megbízásából eljárva, pénzügyi közvetítői tevékenységet végez.
A közvetítői és többes ügynöki tevékenységek tekintetében a Veres és Társai Kft. felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank, törzsszáma 12679197. A Veres és társai Kft. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) szerinti közvetítői tevékenységeiért kizárólag a megbízó intézményektől jogosult díjazásra. A Veres és Társai Kft. a Magyar Nemzeti Bank által a pénzpiaci közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel, mely interneten a http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses címen ellenőrizhető.
A Honlap célja, hogy a Veres és Társai Kft, tevékenységük és szabad kapacitásaik összehangolásával minél több ügyfél pénzügyi termék közvetítése iránti igényét tudják kielégíteni a közösen meghatározott, azonosan magas színvonalú standardok szerint.
3. A Honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Veres és Társai Kft.-t illeti. A Honlapon megjelenő valamennyi adat, tény, információ, azok vizuális megjelenítése, valamint az azok kidolgozásához kialakított algoritmus és program szerzői jogi oltalom tárgyát képezik. A Honlap adatait részben vagy egészben átvenni, továbbértékesíteni, üzleti célra felhasználni kizárólag az üzemeltető Veres és Társai Kft. előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. Ettől eltérő üzleti célú felhasználás vagy engedély nélküli továbbértékesítés jogi eljárást vonhat maga után.
4. A Honlap használata során a Felhasználó személyes adatokat kell, megadjon. A megadott adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat a honlap adatkezelési szabályzata tartalmazza, amely itt elérhető.

forrasnavigator.hu © 2016 - minden jog fenntartva   |   ÁSZF   |   Adatvédelmi nyilatkozat   |   Kapcsolat   |   Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-99694/2016

Bezár

Js

FORRÁS

navigátor

Szerezze meg Ön is az ingatlanbefektetéshez elengedhetetlenül szükséges tudást!

Ingyenes e-Book

+

MEGLEPETÉS AJÁNDÉK